top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Dziecko z opinią psychologiczno- pedagogiczną w przedszkoluJeśli pracujemy z danym agentem na co dzień i zauważymy niepokojące Nas problemy dziecka, takie jak :


-niepokojący stan zdrowia agent


-niepokojący stan rozwoju agenta


-bądź dla odmiany agent przejawia wybitne zdolności


Wówczas warto poinformować o Naszych spostrzeżeniach rodziców agenta. Zadaniem rodziców będzie wykluczenie w pierwszej kolejności problemów zdrowotnych, a następnie rozwojowych.


Jeżeli jednak okaże się, że Nasze przypuszczenia były trafne i zostały dogłębnie zbadane i zdiagnozowane przez lekarza czy też lekarzy warto w następnej kolejności podpowiedzieć rodzicom, aby udali się z agentem do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.


Po krótce tylko Wam przypomnę, że w poradni spece dokonują specjalistycznej diagnozy, która będzie zawarta później w papiórze jakim jest opinia psychologiczno- pedagogiczna.


Mówiąc o tym papiórze trzeba wiedzieć, że przepisy prawa nie precyzują jasno w jakich sprawach poradnie mogą wydawać opinie.


Aktualne rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych nie wymienia katalogu opinii. Mówi jednak o tym, że poradnie mogą wydawać opinie w sprawach określonych w ustawach:


-o systemie oświaty


-Prawo oświatowe


- Kodeks pracy


-oraz przepisach wydanych na podstawie tych ustaw i w innych

sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci np. mowa tu o opiniach wydawanych dla specjalistycznych poradni typu

foniatrycznej lub instytucji np. sądu.


A tu macie przecudnej urody Rozporządzenie mówiące o tym : Rozporządzenie MEN z 25.08.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.


A teraz już do rzeczy !


Czego dowiadujemy się z opinii psychologiczno- pedagogicznej ?


A no opinia p-p zawiera :


-Diagnozę wykonaną przez specjalistów w tym psychologa,

pedagoga, logopedę czasami też innego specjalistę np. neurologopedę, lub, gdy dziecko ma problemy ze wzrokiem- tyflopedagoga, ze słuchem- surdopedgoga itd.


-Określone zostają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

agenta


-Określone zostają indywidualne możliwości psychofizyczne agenta


czyli diagnoza specyficznych cechy każdego dziecka, które wpływają w sposób pozytywny lub negatywny na proces nauki, np. tempo uczenia się, wytrwałość, czas skupiania uwagi, motywacje, aktywność, łatwość lub trudność w nawiązywaniu kontaktów, kontrole emocji itp.


-W opinii zawarty jest również opis wyjaśniający funkcjonowanie


czyli takie wyjaśnienie mówiące nam dlaczego agent zachowuje się tak, a nie inaczej w danych sytuacjach


-Zawarte są w niej wskazówki do pracy z dzieckiem dla rodziców


czyli to, jak rodzice powinni pracować z agentem w domu, aby stymulować jego rozwój


czyli np.rozwijanie zainteresowań i pasji dziecka, stałe poszerzanie słownictwa, rozwijanie kontaktów rówieśniczych


-Wskazówki do pracy z dzieckiem dla Nas- nauczycieli i wychowawców i terapeutów


czyli wskazówki do jeszcze lepszej i efektywniejszej pracy z agentem np. objęcie dziecka pomocą korekcyjno- kompensacyjną w celu wyrównania deficytów rozwojowych,usprawnianie motoryki rąk i rozwijanie zdolności plastycznych, stałe stymulowanie rozwoju społeczno - emocjonalnego poprzez udział a zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne


Dla mnie ten papiór jest tak samo ważny jak orzeczenie. Serio.


Dzięki niemu mamy dodatkowe info o agencie, które jest potrzebne do dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej i opiekuńczej i terapeutycznej :)
582 wyświetlenia0 komentarzy

Comentários


bottom of page